TAXI KØREKORT

SÅDAN BLIVER DU TAXICHAUFFØR
Hvis du vil føre en taxi, limousine eller sygetransportkøretøj, skal du have et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori B) samt et førerkort.

Førerkort udstedes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du vil arbejde som chauffør eller af Storkøbenhavns Taxinævn, hvis det drejer sig om København og Frederiksberg Kommune samt kommunerne i Københavns Amt.

Førerkort får samme udløbsdato som kørekortet til erhvervsmæssig personbefordring. Et førerkort kan derfor kun udstedes for højst 5 år ad gangen.

For at få et førerkort skal du opfylde følgende krav:
 • Det faglige skal være i orden.
 • Du må ikke være straffet for grove overtrædelser af lovgivningen.

FAGLIG BAGGRUND
Du skal inden for de sidste 10 år have gennemført et chaufførkursus (kvalifikationskursus), der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Chaufførkurset omfatter undervisning i både teoretiske og praktiske forhold og skal afsluttes med en prøve. Kurset har en varighed på mindst 70 timer eller et større antal lektioner.

Hvis du på ansøgningstidspunktet har været fører af taxi, limousine eller fører af et sygetransportkøretøj i en sammenhængende periode, der svarer til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, skal du ikke på kursus.

Det kan du gøre ved at gå direkte op til en afsluttende prøve på et chaufførkursus.

Hvis du har fået førerkort før taxilovens ikrafttræden den 1. januar 1998, og hvis du pr. 1. januar 2005 har været fører af taxi, limousine eller fører af et sygetransportkøretøj i en sammenhængende periode, der svarer til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse umiddelbart forud for ansøgningen, er du ikke på omfattet af taxilovens uddannelseskrav.

Hvis du har fået førerkort før taxilovens ikrafttræden den 1. januar 1998, skal du inden den 1. januar 2005 opfylde taxilovens uddannelseskrav.

Ansøgere, som kun ønsker førerkort til sygetransport, kan fritages for kursuskravet, hvis de har gennemført et kursus i befordring af bevægelseshæmmede eller gennemført en uddannelse, der svarer til ambulancegrunduddannelsen.

Du skal endvidere beherske det danske sprog, således at du kan udføre erhvervet på en tilfredsstillende måde. Du skal også dokumentere et tilfredsstillende kendskab til lokalområdets geografi.

HVAD SKAL JEG IGENNEM OG HAVE, FOR AT BLIVE TAXICHAUFFØR
Du skal have følgende:
 • Du skal være fyldt 21 år (i Taxa 4x35 er alderen 31 år).
 • Et Erhvervskørekort
 • Et Førerkort
 • Kvalifikationskursus bevis (chaufførkursus)
 • Ren straffeattest (mulighed for at ansøge om dispensation)

ERHVERVSKØREKORT
For at få erhvervskørekortet skal du bestå en teoriprøve og en praktiskkøreprøve.

Den teoretiske prøve består af almindelige 25 billedprøver som almindelig B-kategori bil elever skal op i. Forskellen er at elever til et erhvervskørekort kun må have 3 billedfejl for at bestå.

Den praktiske køreprøve består i at du uden brug af værktøj, skal kunne forklare dele af køretøjet, bremser og styretøjet. Du skal ligeledes kunne forklare hvorledes disse dele skal bruges og vedligeholdes.

Det er desuden et krav at du skal kunne bekendtgørelsen om taxikørsel og de krav som stilles taxichauffører, sådan som bestå den skærpede krav om manøvre- og orienteringsfærdigheder.

Til sidst skal du kunne ved brug af kort og gadefortegnelser finde vej til 2 opgivne adresser ad den korteste rute.Til den praktiske køreprøve er der afsat 1 time.

FØREKORT (FLÆSKEKORT)
Prøvens varighed: max. 15 minutter.

Priser: det koster ca. 72 kr. at få behandlet ansøgningen, og 94 kr. for udstedelsen af førerkortet. Tidsbestilling: prøven kan kun iværksættes efter forudgående tidsbestilling.

Du skal medbringe:
Straffeattest: du skal medbringe en straffeattest fra politiet.
Hvis den ikke er ren, så skal du indsende eller aflevere den til godkendelse hos os, sammen med de domme der er nævnt i straffeattesten, inden du foretager tidsbestilling til førerkortprøven. (Dommene fås hos den domstol, der har afsagt dommen). Hvis du kun har fået bødestraf, så skal dommen kun medsendes efter aftale med os.

Sygesikringsbevis og dåbsattest: du skal medbringe sygesikringsbevis (eller anden dokumentation for cpr. nr.) og dåbsattest. I stedet for dåbsattest kan du medbringe navnebevis, dansk pas eller opholdstilladelse.

Erhvervskørekort: du skal medbringe gyldigt erhvervskørekort. (Hvis du kun har et midlertidigt erhvervskørekort, så skal du forevise os legitimation med billede, f.eks. dansk pas, opholdstilladelse eller Dankort).

Chaufførkursus: hvis du har gennemført taxilovens chaufførkursus skal du medbringe bevis herfor. Førerkortet begrænses til 3 mdr., hvis du ikke har et kursusbevis. Du har mulighed for at få førerkortet forlænget i yderligere 3 mdr., hvis du viser os dokumentation for, at du har foretaget bindende tilmelding til et chaufførkursus, der påbegyndes og afsluttes indenfor den frist, der gælder for det nye førerkort. (Såfremt du vedvarende har været beskæftiget som chauffør med taxi, limousine eller sygetransport i 10 år, umiddelbart før ansøgningen om førerkortet, så behøver du ikke et chaufførkursus).

Gyldighedsområde: Førerkortet gælder til kørsel med taxi og limousiner, der er hjemmehørende i en af de 20 kommuner i Storkøbenhavn (områdenummer 01), og der kan udstedes tilsvarende kort til sygetransport.

Se endvidere Reglement for taxikørsel i Storkøbenhavn samt takster.

Prøven til førerkortet:

Prøven er udarbejdet efter Kraks Kort over København og Omegn. Prøven består af 2 dele:

Del 1. Denne består af 3 mundtlige spørgsmål om bykendskab (gadenavne), der skal besvares mundtligt inden for 5 minutter ved hjælp af indholdsfortegnelsen i Kraks Kort, og ved udpegning på kort.

Del 2. Denne består af 2 mundtlige spørgsmål om hvilke hovedfærdselsveje, der fører fra Københavns Centrum til 2 af de lokale bysamfund og bydele i hovedstadsområdet, der er vist i skemaet herunder. Spørgsmålene skal besvares mundtligt og udpeges på et oversigtskort uden vej- og bynavne.

Omprøver: Hvis førerkortprøven ikke bestås første gang kan ansøgeren prøve igen efter 7 dage, dog max. 3 gange på 1 år regnet fra første prøvedag.

HUSK AT MEDBRINGE
Erhvervskørekort - ved midlertidigt kørekort skal billedlegitimation medbringes f.eks. Dankort, dansk pas eller opholdstilladelse.
Sygesikringsbevis, dåbsattest eller anden form for navnebevis f.eks. dansk pas eller opholdstilladelse.
Straffeattest må kun være 14 dage gammel, og evt. domme.
Evt. kursusbevis.
166 kr.

KVALIFIKATIONSKURSUS (CHAUFFØRKURSUS):
Kvalifikationskursus er et lovpligtigt chaufførkursus, som indeholder mindst 70 timers undervisning og som strækker sig over 12 dage. Chaufførkurset omfatter undervisning i både teoretiske og praktiske forhold og skal afsluttes med en skriftlig prøve. Beståelse af prøven giver dig mulighed for at forlænge dit førerkort efter gældende regler.

Kvalifikationskursus til taxi består af følgende fag:
 • Regler om erhvervsmæssig personbefordring
 • Arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, herunder vognmand/chaufførforholdet
 • Arbejdsmiljø
 • Informationsteknik
 • Kundeservice, herunder kundevenlig kørsel
 • Befordring af handicappede og patientbetjening
 • Konfliktafværgelse
 • Betalingsformer
 • Førstehjælp
 • Taxilovgivning (taxametre, kontrolapparater printere m.v.)
 • Særlige krav til taxien og dennes benyttelse
 • Taxameterkontrollanter
 • Standardvedtægten
 • Bestillingskontor
 • Afregning

SYGETRANSPORT
Sygetransport omfatter befordring af personer henvist til sundhedsfaglig behandling, befordring af personer, der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordringer af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde.

Sygetransport kan udføres som personlig ejet virksomhed og i selskabsform.
Offentlige myndigheder og virksomheder kan også få tilladelse til sygetransport.

Antallet af tilladelser til sygetransport er ikke begrænset, og behovet for tilladelser skal ikke vurderes ved behandling af ansøgninger.


LIMOUSINEKØRSEL
Limousinekørsel omfatter repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende lejlighedsvis kørsel i køretøjer med en særlig indretning, udstyr eller lignende.

Limousinekørsel må kun udføres som personligt ejet virksomhed.

Tilladelser til kørsel med limousine gives på grundlag af den lokale myndigheds vurdering af behovet for den ansøgte kørsel inden for kommunen.


AT BLIVE UDDANNET TIL TAXICHAUFFØR HOS KØBENHAVNS KØRESKOLE
Du kan begynde med at kontakte Københavns Køreskole og aftale tid. Vi har løbende holdstart, teoriundervisning og rådgivnings muligheder. Efter indgået aftale om kursusstart, skal du hurtigst muligt med et pasfoto gå op til din egen læge og sige at du skal op til et erhvervskørekort. Vi vejleder dig så igennem det at bestå dit erhvervskørekort, dit førerkort og bestå kvalifikationskurset (chaufførkursus).

Du skal være fyldt 21 år, men nogle taxiselskaber som f.eks. TAXA4x35 ansætter kun chauffør der er fyldt 31 år.

Vi har morgenhold og aftenhold. Ring og hør nærmere.

Det tager ca. 3 månder at få erhvervskørekortet, førerkort og kvalifikationskursus (det er helt afhængig af om hvor godt du kører og hvor godt et bykendskab du allerede besidder). Det er også afhængig af ventetiden på at få berammet teoriprøven og køreprøven, som nogle gange kan en berammelse af en prøve tage 2-5 uger.

Det anbefales at læse teoribogen, at have et Krak-kort af nyere dato og derigennem kende byen fra top til tå. Til undervisningen hos Københavns Køreskole vil du ved kursusstart få udleveret en mappe med diverse undervisningsmaterialer. Alt undervisningsmaterielle kan du købe hos os, inkl. krak-kort og teoribogen, men selvfølgelig er det ikke nødvendigt at købe nogle hvis du allerede har bøgerne selv, kan låne dem fra venner eller biblioteket.

Københavns Køreskole har et tæt samarbejde med landets største taxiselskab og har dermed mulighed for at tilbyde dig job umiddelbart efter uddannelsen. Du vil i forbindelse med et helt kursus med Københavns Køreskole blive godt informeret om kundeservice, ergonomi, arbejdsmiljø, konflikthåndtering, førstehjælp, taxameter, alt anlæg i en taxi m.m. og kunne erhverve dig et arbejde hvor du er selvstændig og faktisk efter nærmere aftale med de enkelte selskaber arbejde når det passer dig da der er behov for chauffør til dagholdene, aftenholdene og som afløser.


BIL KØREKORT
BIL MED ANHÆNGER
GENERHVERV KØREKORT
TAXI KØREKORT
TAXIVOGNMAND
MOTERCYKEL KØREKORT
LASTVOGN KØREKORT